#mazimprosta

Ἤθελαν καί νά τόν …παρασημοφορήσουν

Ἀσύλληπτη ἐπιπολαιότης τῆς Ἡρώδου Ἀττικοῦ – Ἡ χειρότερη σέ δημοτικότητα – Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἀπό καταβολῆς τοῦ θεσμοῦ (41%), εἶχε περιλάβει στήν λίστα τῶν τιμητικῶν διακρίσεων, μαζί μέ τόν ὑβριστή τοῦ Λιμενικοῦ, καί τόν πατέρα Ἀντώνιο!

Ο ΧΡΥΣΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τοῦ Τάγματος τοῦ Φοίνικος εἶναι παράσημο πού ἀπονέμεται σέ Ἕλληνες πολῖτες πού ὑπερέχουν στίς τέχνες καί τήν λογοτεχνία, τήν ἐπιστήμη, τήν δημόσια διαχείριση, τήν ναυτιλία, τό ἐμπόριο, καί τήν βιομηχανία. Αὐτό τό παράσημο ἤθελε νά ἀπονείμει ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στόν πατέρα Ἀντώνιο τῆς «Κιβωτοῦ». Εὐκόλως ἀντιλαμβάνεται κάποιος στό μάτι ποίου κυκλῶνος θά εἶχε εὑρεθεῖ σήμερα ἡ ἀνωτάτη ἄρχων τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας, στήν περίπτωση κατά τήν ὁποία τό παράσημο αὐτό εἶχε τελικῶς ἀπονεμηθεῖ… Στήν περίπτωση, κατά τήν ὁποία ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας δέν εἶχε τήν πρόνοια νά ἀποφύγει νά ὑπογράψει τό σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. Πόσῳ μᾶλλον πού στόν ἴδιο κατάλογο τῶν πρός παρασημοφόρησιν ἦταν καί ὁ γνωστός γιά τήν στάση του ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καί ὑβριστής τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος «ἀκτιβιστής», Ἰάσων Ἀποστολόπουλος. Ἀποκαλύπτουν οἱ ἀποφάσεις αὐτές μίαν ἀπίστευτη ἐπιπολαιότητα ἀπό τήν πλευρά τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Προεδρίας. Εἶναι προφανῶς ἰδιαίτερα πλημμελής ὁ ἔλεγχος τῶν στοιχείων πού κάνουν πρίν ἀποφασίσουν νά διατυπώσουν τίς προτάσεις τους γιά παρασημοφορήσεις. Κάποιος κακόπιστος, μάλιστα, θά μποροῦσε νά ὑποστηρίξει ὅτι οἱ προκλητικές αὐτές γιά τό κοινό αἴσθημα ἀποφάσεις εἶχαν ληφθεῖ ἐπί τοῦτο. Γιά νά προκαλέσουν τίς βασικές ἀρχές καί ἀξίες στίς ὁποῖες στηρίζεται ἡ συνοχή τῆς Ἑλλάδος καί τῆς κοινωνίας μας. Καί δέν θά ἦταν ἡ πρώτη φορά πού ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας λαμβάνει «προκλητικές» ἀποφάσεις. Ἀρκεῖ νά ἀνατρέξει κανείς στόν κατάλογο τῶν προσκαλουμένων στήν ἐτησία δεξίωση τῆς Προεδρίας γιά τήν ἐπέτειο τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς Δημοκρατίας γιά νά τό καταλάβει…

Καί ὅμως ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ὀφείλει νά ἐκπροσωπεῖ καί νά διερμηνεύει τό κοινό αἴσθημα τῶν Ἑλλήνων. Καί κατά τοῦτο, ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἔχει ἀποτύχει. Θά ὤφειλαν οἱ ὑπηρεσίες πού ὑπάγονται σέ αὐτήν, νά ἔχουν κάνει ἐνδελεχῆ ἔρευνα σχετικά μέ τούς προτεινομένους γιά παράσημα. Ἔρευνα, ἀνάλογη ἐκείνης πού προφανῶς ἔκανε τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀρνηθεῖ ὁ κ. Δένδιας τήν ὑπογραφή του στό σχετικό Διάταγμα. Εἶναι στοιχειῶδες μέτρο προστασίας τοῦ θεσμοῦ τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας. Εὔλογο εἶναι τό ἐρώτημα ἐάν λίγους μῆνες πρίν θά ἦταν δυνατόν νά εἶχαν προβλεφθεῖ ὁ θόρυβος πού ἠγέρθη γιά τήν «Κιβωτό τοῦ Κόσμου» καί οἱ καταγγελίες κατά τοῦ ἱδρυτοῦ της. Μπορεῖ γιά τόν ἁπλό πολίτη τίποτε νά μήν ἦταν προβλέψιμο. Ἡ Προεδρία τῆς Δημοκρατίας ὅμως ὀφείλει νά προλαμβάνει τίς «κακοτοπιές». Ἀλλά ἄν ἦταν δύσκολο νά προβλεφθοῦν αὐτά πού συμβαίνουν μέ τήν «Κιβωτό», δέν συμβαίνει τό ἴδιο μέ τόν Ἰάσονα Ἀποστολόπουλο. Αὐτός εἶναι πού εἶχε κατηγορήσει τίς ἑλληνικές ἀρχές γιά ἐπαναπροωθήσεις προσφύγων πρός τήν Τουρκία. Αὐτός εἶναι πού σέ ἐκδήλωση στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο ὑπεστήριξε ὅτι τό Λιμενικό Σῶμα «ἀντί νά διασώζει ἀνθρώπους στή θάλασσα, πετάει τούς ἀνθρώπους στή θάλασσα» καί ὅτι «οἱ ἑλληνικές ἀρχές ἀπάγουν πρόσφυγες πού ἔχουν ἤδη φτάσει στίς ἑλληνικές ἀκτές καί τούς πετᾶνε πάλι στήν ἀνοικτή θάλασσα»! Καί ποιός εἶναι αὐτός πού ἐκτοξεύει τέτοιες κατηγορίες; Πῶς βιοπορίζεται; Ἀπό τίς διασώσεις; Πολιτικός μηχανικός ἔχει σπουδάσει. Γιατί δέν ἀσκεῖ τό ἐπάγγελμά του;

Ἀλλά γιά νά ἐπανέλθουμε στήν Πρόεδρο, μέ πράξεις καί ἀποφάσεις, ὅπως οἱ ἀνωτέρω, δέν προκαλεῖ ἔκπληξη τό γεγονός ὅτι ἔχει τήν χαμηλώτερη δημοτικότητα ἀπό καταβολῆς τοῦ θεσμοῦ. Πρόσφατος δημοσκόπησις τῆς ἑταιρείας Μέτρον Ἀνάλυσις διαπιστώνει ὅτι μόνον τό 41% τῶν πολιτῶν ἔχουν «θετική» ἤ «μᾶλλον θετική» γνώμη γιά τήν κ. Σακελλαροπούλου. Τό 48% τοποθετεῖται ἀρνητικά, καί ἄλλο ἕνα 11% ἀρνεῖται νά ἀπαντήσει. Πιστεύει κανείς ὅτι ἔστω καί ἕνας ἀπό αὐτό τό 11% μπορεῖ νά ἔχει θετική γνώμη γιά τήν Πρόεδρο; Προφανῶς, ἀπό σεβασμό πρός τόν θεσμό δέν θέλησαν νά ἐκφράσουν τήν γνώμη τους γιά τό πρόσωπο. Νά συγκρίνουμε τό ποσοστό αὐτό μέ τό 88% τοῦ Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου; Τό 60% τοῦ Προκόπη Παυλόπουλου; Οἱ ἀριθμοί ὁμιλοῦν. Ἐμεῖς δέν χρειάζεται νά προσθέσουμε κάτι.

#np2022 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο