#mazimprosta

Ἔχουμε παραφρονήσει ἐντελῶς;

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΑΣΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔIEΜΦΥΛΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «DRAG QUEENS»

Τήν στιγμή πού ὁ πληθυσμός ἐμειώθη κατά 187.000 καί τό μέγα θέμα στά σχολεῖα εἶναι πώς τά Ἑλληνόπουλα δέν ξέρουν ἱστορία καί γλῶσσα, τό πρόβλημα τῆς χώρας εἶναι, ἐάν τά ἀγοράκια θά πηγαίνουν στήν κουζίνα καί τά κοριτσάκια θά παίζουν μέ αὐτοκινητάκια;

ΑΝ ΖΟΥΣΕ σήμερα ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, προφανῶς καί θά θεωροῦσε ὅτι τό ἀπόφθεγμά του, τοῦ 1989, πώς «ἡ χώρα ἔχει μεταβληθεῖ σέ ἀπέραντο φρενοκομεῖο», ἦταν μᾶλλον ἐπιεικής. Οἱ ἐξελίξεις δυστυχῶς δικαιώνουν κατ’ ἐξακολούθησιν τήν ρήση ἐκείνη. Ἀσφαλῶς τό ζήτημα τοῦ ἐάν κάποια «ἐναλλακτικά» ἄτομα, ἐπονομαζόμενα «drag queens», θέλησαν νά κάνουν τούς… παιδαγωγούς διαβάζοντας χριστουγεννιάτικα παραμύθια σέ παιδιά σχολικῆς ἡλικίας, χρήζει ἰδιαιτέρας κοινωνιολογικῆς ἀναλύσεως, τά παρεπόμενα ὅμως εἶναι πολύ πιό ἐξόφθαλμα.

Εὑρισκόμεθα ἀντιμέτωποι μέ μία ὑστερία. Ὑστερία, πρῶτος στόχος τῆς ὁποίας εἶναι ἡ κ. Κατερίνα Λάσπα, ἡ ὁποία ἁπλῶς εἶπε κάποια αὐτονόητα. Προέβη στήν ἑξῆς ἀνάρτηση: «Σήμερα Drag Queens θά διαβάσουν παραμύθια σέ παιδιά νηπιαγωγείου καί δημοτικοῦ τῆς Θεσσαλονίκης. Ἀθλιότητα. Ὁ καθένας ἄς κάνει ὅ,τι θέλει στόν ἑαυτό του. Κανένας ὅμως δέν ἔχει τό δικαίωμα μέ πλάγιο τρόπο νά ἐπιβάλει τέτοια πρότυπα σέ παιδάκια».

Καί μετά ξέσπασε ἡ θύελλα. Διάφορες ὀργανώσεις, ἀκόμη καί τό κόμμα της, τό ΠΑΣΟΚ, ἐξεμάνησαν. Καί ἡ κοινωνία ὁλόκληρη –δίκην φρενοκομείου– ἀσχολεῖται μέ τόν ἐάν τά ἀγοράκια πρέπει νά πηγαίνουν στήν κουζίνα ἤ ἐάν τά κοριτσάκια θά παίζουν μέ αὐτοκινητάκια! Τά ἀκοῦμε αὐτά σήμερα, ἄν καί ἐπί σειράν ἐτῶν, ἐπί δεκαετίες, οὐδείς ἔχει ἀσχοληθεῖ μέ τήν παρακμή στήν ὁποία ἔχει περιέλθει ἡ παιδεία, ἀλλά καί ἐν γένει ἡ μέριμνα γιά τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν στήν σύγχρονη Ἑλλάδα. Ἀρκεῖ νά περπατήσει κανείς στούς δρόμους καί νά ἀκούσει τίς συζητήσεις τῶν νέων γιά νά διαπιστώσει πώς οὔτε τήν γλῶσσα γνωρίζουν οὔτε –τό χειρότερο– θέλουν καί νά τήν μάθουν. Μέ τό περιορισμένο λεξιλόγιο πού χρησιμοποιοῦν δέν ὑπάρχει δυνατότης ἀποδόσεως πολλῶν ἐννοιῶν, ὁπότε ἡ συνεννόησις προσομοιάζει πρός τίς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ πύργου τῆς Βαβέλ. Ἡ γραμματική καί τό συντακτικό ἔχουν λησμονηθεῖ. Αὐθαίρετες ἐκφράσεις ἔχουν σαρώσει τήν ὡραιότητα τῆς παλαιοτέρας γλώσσης τοῦ κόσμου πού ἐξακολουθεῖ νά ὁμιλεῖται. Καί ἄν κανείς θελήσει νά τούς διορθώσει, ἡ ἀντίδρασις εἶναι ἕνα νωχελικό «ἔλα, καημένε»! Ἤ, «ποιός ἀσχολεῖται, ἀφοῦ καταλαβαινόμαστε»!

Κατά τά ἄλλα ὅμως οἱ «drag queens» ἔχουν εὑρεθεῖ στό ἐπίκεντρο τῆς ἐπικαιρότητος. Ἐλλείψει ἐπαρκοῦς γνώσεως τῆς γλώσσης, ὑπάρχει βεβαίως ἀδυναμία ἀφομοιώσεως καί πάσης ἄλλης γνώσεως. Ἔτσι ἔχουμε φθάσει σήμερα ὁ ἀπόφοιτος λυκείου νά γνωρίζει πολύ ὀλιγώτερα ἀπό τόν ἀπόφοιτο δημοτικοῦ ἄλλων ἐποχῶν. Ἄς μήν ἀναφερθοῦμε καλύτερα στήν κλασσική παιδεία, στήν γνώση τῆς ἱστορίας ἐπί τῶν ὁποίων ἡ πλειονότης τῶν σημερινῶν νέων ἔχει «μαῦρα μεσάνυχτα». Κατά τά ἄλλα ὅμως οἱ «drag queens» ἔχουν εὑρεθεῖ στό ἐπίκεντρο τῆς ἐπικαιρότητος.

Κανένα ἀπό αὐτά τά προβλήματα δέν φαίνεται νά ἀπασχολεῖ τήν Πολιτεία, τά κόμματα καί τούς «φορεῖς». Ἀλήθεια, τί ἀκριβῶς σημαίνει αὐτή ἡ λέξις ἡ ὁποία μηρυκάζεται χρόνια τώρα γενικῶς καί ἀορίστως; Θά μᾶς ἀπασχολήσουν ποτέ τά σοβαρά αὐτά προβλήματα, τά ὁποῖα ἔχουν θέσει σέ κίνδυνο τό μέλλον τοῦ ἔθνους καί τήν συνέχιση τῆς πορείας τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς κουλτούρας μας;

Βεβαίως καί περιπτώσεις ὅπως αὐτές οἱ ἀναγνώσεις παραμυθιῶν ἀπό «drag queens» εἶναι συμπτώματα παρακμῆς. Ὅμως δέν θά ἀντιμετωπισθοῦν ἁπλά καί ἐπιφανειακά. Καί οὐδείς φαίνεται νά δίδει σημασία στήν αἰτία τοῦ κακοῦ. Καί μένουμε στίς ὑστερίες πού δέν ὁδηγοῦν πουθενά.

#np2023 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο