#mazimprosta

Ἐπεισόδιο μέ τήν ἑλληνική σημαία στήν Φοινίκη τῆς Βορείου Ἠπείρου

Ὁ Ἀλβανός Πρόεδρος Μπαϊράμ ἀπαίτησε τήν ὑποστολή της, ἀλλά ὁ πρόεδρος τῆς κοινότητος ἠρνήθη καί ἀπεχώρησε

Απαράδεκτη ἀλβανική πρόκλησις διεπράχθη τήν ἡμέρα πού ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας εὑρίσκετο στά Τίρανα, τήν παραμονή τῆς ἡμέρας πού ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπρόκειτο νά πραγματοποιήσει τήν ἀναβληθεῖσα περιοδεία του στά χωριά τῆς Χειμάρρας, τήν Δερβιτσάνη καί τήν Λειβαδιά. Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀλβανίας Μπαϊράμ Μπεγκάϊ διετύπωσε τήν ἀπαίτηση νά ὑποσταλεῖ ἡ ἑλληνική σημαία ἀπό τόν μειονοτικό Δῆμο Φοινίκης καί, ἀφοῦ ὁ δήμαρχος Χριστάκης Κίτσιος ἠρνήθη, ἀκύρωσε τήν ἐπίσκεψή του.

Σημειώνεται ὅτι οἱ δῆμοι τῆς Βορείου Ἠπείρου στούς ὁποίους κατοικοῦν Ἕλληνες, μέλη τῆς ἀναγνωρισμένης ἐθνικῆς μειονότητος, δικαιοῦνται νά ἔχουν ἀνηρτημένες στά δημοτικά καί ἄλλα κρατικά καταστήματα καί τήν ἀλβανική καί τήν ἑλληνική σημαία. Ἐπιπροσθέτως, κάποιοι δῆμοι, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Φοινίκη, ἀναρτοῦν καί τήν σημαία τῆς ΕΕ.

Ὁ Ἀλβανός Πρόεδρος, ὅμως, παρεγνώρισε αὐτήν τήν πραγματικότητα καί ἐκινήθη κατά τρόπον λίαν προσβλητικό, καί γιά τόν δήμαρχο ἀλλά καί γιά τήν μειονότητα ἐν γένει. Ἡ αὐτοκινητοπομπή του πέρασε ἀπό τό Φοινίκι καί διῆλθε πρό τοῦ δημαρχείου χωρίς νά σταματήσει. Ἡ πρόκλησις, ὅμως, συνεχίσθηκε καί στό χωριό Ἅλυκο, ὅπου θά γινόταν κατάθεσις στεφάνου. Καί ἐκεῖ, ὅμως, ὁ Μπαϊράμ Μπεγκάϊ ἀντιμετώπισε τήν ἄρνηση τῶν τοπικῶν ἀρχῶν νά ὑποστείλουν τήν ἑλληνική σημαία.

Νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ βορειοηπειρωτική μειονότης εἶναι ἀναγνωρισμένη ὡς ἐθνική καί καμμία σχέση δέν μπορεῖ νά ἔχει τό καθεστώς της μέ αὐτό τῆς μειονότητος τῆς δυτικῆς Θράκης, πού εἶναι καθαρῶς θρησκευτική. Συνεπῶς, οἱαδήποτε προσπάθεια συγκρίσεων θά ἦταν ἐκ τοῦ πονηροῦ. Θά σημειώσουμε, ἀκόμη, ὅτι γιά τήν Βόρειο Ἤπειρο ἐξακολουθοῦν νά ἰσχύουν οἱ προβλέψεις τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας τοῦ 1914 γιά αὐτονομία καί σειρά ἄλλων δικαιωμάτων γιά τόν ἑλληνικό πληθυσμό. Ἀπό τά δικαιώματα αὐτά, ἐλάχιστα ἀσκοῦνται ἀπό τήν ἑλληνική μειονότητα. Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι ἡ δυνατότης νά ὑπάρχει ἐπηρμένη ἡ ἑλληνική σημαία δίπλα στήν ἀλβανική.

Ἡ εἰδησεογραφία δέν ἀναφέρει νά ἐτέθη τό θέμα στά Τίρανα, κατά τήν συνάντηση τοῦ Νίκου Δένδια μέ τήν Ἀλβανίδα ὁμόλογό του, Ὄλτα Χάτσκα. Ἀπεναντίας, ὁ Ἕλλην ὑπουργός Ἐξωτερικῶν δέν ἔκρυψε τήν ἐνόχλησή του γιά τήν τουρκική διείσδυση στήν Ἀλβανία, καθώς μόλις εἶχε γίνει γνωστή ἡ ἀπόφασις ἀγορᾶς τριῶν ἐξοπλισμένων μή ἐπανδρωμένων ἀεροχημάτων (drones). Ἐτόνισε ἰδιαιτέρως ὅτι οἱ κινήσεις αὐτές τῆς Τουρκίας ἀντιβαίνουν πρός τό εὐρωπαϊκό κεκτημένο.

Ταὐτοχρόνως, ὁ κ. Δένδιας ἐπεσήμανε τόν θετικό ρόλο πού μπορεῖ νά διαδραματίσει ἡ Ἑλλάς στήν ἔνταξη τῶν χωρῶν τῶν δυτικῶν Βαλκανίων στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση: «Αὐτό τό μήνυμα μετέφερα στό Βελιγράδι, αὐτό τό μήνυμα μετέφερα στήν Πρίστινα, αὐτό τό μήνυμα μετέφερα καί στόν συνάδελφό μας, τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν τῆς Βόρειας Μακεδονίας. Καί θά ἤθελα νά ἐπαναβεβαιώσω, ἀπό ἐδῶ, ἀπό τά Τίρανα, τήν ἀπόλυτη ἑτοιμότητα τῆς χώρας μου νά παράσχει κάθε ἐνταξιακή ἀρωγή στήν Ἀλβανία, σέ κάθε τομέα πού ἐσεῖς κρίνετε ὅτι σᾶς εἶναι χρήσιμη».

Ὑπογραμμίζοντας ὅτι «τό εὐρωπαϊκό οἰκοδόμημα ἔχει ἐξασφαλίσει πρόοδο, σταθερότητα, εὐημερία καί συνεργασία στό μεγαλύτερο τμῆμα τῆς Εὐρώπης γιά πολλές δεκαετίες», ὁ κ. Δένδιας ἀνεφέρθη καί στίς ἀναθεωρητικές δυνάμεις: «Πιστεύουμε ὅτι αὐτός ὁ δρόμος (ὁ εὐρωπαϊκός) στήν πραγματικότητα εἶναι μονόδρομος καί ἀποκτᾶ τεράστια σημασία στή σημερινή συγκυρία, κατά τήν ὁποία ἔχουν κάνει τήν ἐμφάνισή τους ἀναθεωρητικές δυνάμεις, πού ἐπιθυμοῦν νά ἐπιστρέψουμε σέ ἄλλους καιρούς, σέ ἄλλες ἐποχές, σέ ἄλλες ἀντιλήψεις. Καί προσπαθοῦν οἱ ἀναθεωρητικές αὐτές δυνάμεις νά προσεγγίσουν τά Δυτικά Βαλκάνια μέ ἀπώτερο στόχο, φοβᾶμαι, ὄχι τήν συνεργασία, ἀλλά τήν δημιουργία ζωνῶν ἐπιρροῆς, πού δέν συνάδουν οὔτε μέ τό εὐρωπαϊκό acquis, οὔτε μέ τήν εὐρωπαϊκή προοπτική, οὔτε μέ τίς εὐρωπαϊκές ἀξίες».

Ἡ ἐπίσημος ἐπίσκεψις τοῦ κ. Δένδια ὁλοκληρώθηκε μέ συνάντηση μέ τόν Ἔντι Ράμα μετά τήν ὁποία ἐδήλωσε: «Ἐδῶ στά Τίρανα τελειώνει ἡ περιοδεία μου στά Δυτικά Βαλκάνια. Εἶχα τήν εὐκαιρία νά συναντηθῶ τό πρωΐ μέ τήν ὁμόλογό μου, τήν Ἀλβανίδα ὑπουργό Ἐξωτερικῶν, καί τό μεσημέρι εἶχε τήν εὐγένεια νά μοῦ παραθέσει γεῦμα ὁ Πρωθυπουργός Ἔντι Ράμα. Εἴχαμε τήν δυνατότητα καί μέ τούς δύο συνομιλητές μου ἀφ’ ἑνός μέν νά ἀναλύσουμε τήν κατάσταση στά Δυτικά Βαλκάνια, τά προβλήματα πού ὑπάρχουν στό βόρειο Κόσοβο, ἀλλά ἐπίσης νά ἀναφερθοῦμε καί στίς διμερεῖς μας σχέσεις».

#np2022 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο