#mazimprosta

Ἀναλάβαμε δέσμευση νά μήν ἐπεκτείνουμε τά χωρικά μας ὕδατα στά 12 μίλια;

Γιά ποιές «ἀποφάσεις» ὁμιλεῖ ὁ Ἰμπραήμ Καλίν μετά τίς συναντήσεις του μέ τήν σύμβουλο τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἄννα Μαρία Μπούρα; – Ψυχρολουσία καί ἀπό τούς Ἀλβανούς μέ τουρκική παρακίνηση – Μόνο μέ ἀποζημίωση τῶν Τσάμηδων τό συνυποσχετικό στήν Χάγη γιά τήν ΑΟΖ!

ΥΠΑΡΧΟΥΝ μυστικές συμφωνίες ἀνάμεσα στήν ἑλληνική καί τήν τουρκική κυβέρνηση γιά «διευθετήσεις» στά ζητήματα πού ἔχει ἀνοίξει ἡ Ἄγκυρα; Τί ἔχει συζητηθεῖ κατά τίς συναντήσεις τοῦ Ἰμπραήμ Καλίν μέ τήν Ἄννα Μαρία Μπούρα στίς Βρυξέλλες, κατόπιν μάλιστα γερμανικῆς μεσολαβήσεως; Αὐτό τοὐλάχιστον ὑποστηρίζει ἡ τουρκική πλευρά, ἐνῶ ἀπό τήν Ἀθήνα τηρεῖται σιγή. Σιγή πού θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ αἰδήμων. Καί τοῦτο, διότι ἀφήνονται ἀναπάντητοι ὅλοι οἱ τουρκικοί ἰσχυρισμοί. Λέγει συγκεκριμένα ὁ Ἰμπραήμ Καλίν: «Προτιμοῦμε αὐτές οἱ ἐντάσεις, καί οἱ συγκρούσεις νά μειωθοῦν στό ἐλάχιστο, προχωρῶντας μέ βάση τίς ἀποφάσεις πού λάβαμε ἐκεῖ. Τά ζητήματα ἐπιλύονται μέσῳ εἰρήνης καί διαπραγματεύσεων. Ἀλλά ὅταν ὑπάρχει παραβίασις δικαιωμάτων, παραβιάσεις τῶν συνόρων ἤ παρενοχλήσεις κατά τῆς Τουρκίας, ἡ Τουρκία δέν θά διστάσει νά ἀπαντήσει».

Γνωστές οἱ ἀπειλές, ἀποτελοῦν μέρος τῆς τουρκικῆς μεθοδολογίας. Ὅμως ἐδῶ κάνει σαφῆ ἀναφορά σέ «ἀποφάσεις πού λάβαμε»! Ἀποφάσεις βάσει τῶν ὁποίων μπορεῖ νά «μειωθοῦν στό ἐλάχιστο» οἱ «ἐντάσεις» καί οἱ «συγκρούσεις». Τί μποροῦμε νά ὑποθέσουμε, ἀφοῦ ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις δέν διαψεύδει αὐτές τίς δηλώσεις; Δέν τίς σχολιάζει κἄν! Φοβᾶται νά τό πράξει; Ἤ ὑπάρχουν πράγματι «συμφωνίες» καί «δεσμεύσεις»; Ἡ αἰχμή τοῦ δόρατος τῶν τουρκικῶν ἀπειλῶν ἔχει νά κάνει αὐτήν τήν περίοδο μέ τήν προοπτική ἐπεκτάσεως τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων στά 12 μίλια. Ἡ Τουρκία ἐπαναλαμβάνει ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν casus belli (αἰτία πολέμου), ὁ δέ Καλίν μᾶς λέγει «ὄχι στά 12 μίλια, ἀλλά ἀκόμη καί στά 6, 7, 8, 9 μίλια νά γίνει ἐπέκτασις, δέν εἶναι δυνατόν νά τό δεχθοῦμε αὐτό, ἀποκλείεται», καί συνεχίζει: «Περιμένουμε νά μήν προσφύγουν σέ ἕνα τέτοιο μονοπάτι. Ἄν κάνουν ἕνα βῆμα πρός αὐτή τήν κατεύθυνση, δέν πρόκειται νά τό ἀφήσουμε ποτέ ἀναπάντητο».

Ὑποστηρίζει ἀκόμη ὅτι ἡ ἐπέκτασις αὐτή «ἀντιβαίνει ἐπίσης στό διεθνές ναυτικό δίκαιο» καί «δέν συνάδει μέ τίς σχέσεις γειτονίας.» Θά ἔπρεπε ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά τοῦ ἔχει ἀπαντήσει ὅτι ἡ ἐπέκτασις τῶν χωρικῶν ὑδάτων μιᾶς χώρας εἶναι ἀπολύτως σύμφωνη μέ τό Δίκαιο τῆς Θαλάσσης καί ὅτι τίς σχέσεις καλῆς γειτονίας ὑπονομεύει μόνον ἡ Τουρκία μέ τήν συμπεριφορά της. Ἀκόμη καί χθές τό μεσημέρι ἐσημειώθη ὑπέρπτησις πάνω ἀπό τήν νῆσο Κανδελιούσσα. Καί μέν οἱ παραβιάσεις ἀναχαιτίζονται, πολιτικῶς ὅμως τά φραστικά πυρά τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως ἀφήνονται ἀναπάντητα. Πῶς νά τό ἑρμηνεύσουμε αὐτό;
Θά θυμίσουμε ὅτι καί τήν συνάντηση τοῦ κ. Καλίν μέ τήν κ. Μπούρα, ἡ Ἄγκυρα τήν ἀπεκάλυψε. Εὐλόγως λοιπόν ἀπό τότε εἶχε δημιουργηθεῖ ἡ ἀπορία, ἄν ἡ Ἑλλάς δέν εἶχε τίποτε νά κρύψει γιατί δέν τήν εἶχε ἐξ ἀρχῆς ἀνακοινώσει, ἀλλά ἐσύρθη νά ἐπιβεβαιώσει τήν ἀποκάλυψη τῆς τουρκικῆς πλευρᾶς;

Τά πράγματα δέν σταματοῦν ἐκεῖ. Πέρα ἀπό τά προβλήματα πού ἀμέσως ἀντιμετωπίζουμε μέ τήν Τουρκία, ὑπάρχουν καί αὐτά τά ὁποῖα ἡ Ἄγκυρα δημιουργεῖ μέσῳ ἄλλων χωρῶν. Στήν πρώτη λοιπόν συνέντευξη πού ἔδωσε μέ τό νέον ἔτος ἡ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἀλβανίας Ὄλτα Χάσκα, συνέδεσε τό συνυποσχετικό γιά τήν Χάγη καί τήν θαλασσία ὁριοθέτηση μέ τό ζήτημα τῶν Τσάμηδων. Ἐδήλωσε συγκεκριμένα: «Δέν μιλᾶμε μόνο γιά ὁριοθέτηση τοῦ θαλάσσιου χώρου, ἀλλά καί γιά ἄλλα ζητήματα πού ἔχουμε κληρονομήσει, ὅπως ἡ ἄρση τοῦ ἐμπολέμου καί κατ’ ἐπέκταση καί τά ἔννομα ἀποτελέσματα πού ἀπορρέουν ἀπό αὐτόν σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τά δικαιώματα ἰδιοκτησίας, ἀλλά καί τά θέματα σεβασμοῦ καί προστασίας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἐδῶ καί στήν ἄλλη πλευρά τῶν συνόρων».

Κάποιοι ὁμίλησαν γιά «ψυχρολουσία». Δυστυχῶς τήν θέση αὐτή ἡ Ἀλβανίς ὑπουργός ἔχει ἐπαναλάβει καί κατά τήν διάρκεια προσφάτου ἐπισκέψεως τοῦ Νίκου Δένδια στά Τίρανα. Δέν ἔπρεπε λοιπόν νά εἶναι αἰφνιδιασμός ἡ δήλωσις αὐτή. Ἐκτός ἐάν ἡ Ἀθήνα θεωροῦσε ὅτι ἔκτοτε ἦλθε σέ συμφωνία μέ τά Τίρανα γιά τό ζήτημα. Προφανῶς κάτι τέτοιο δέν συνέβη. Πού σημαίνει ὅτι ἡ πολιτική τῆς Ἑλλάδος γιά τό συνυποσχετικό (ἐξ ἀρχῆς ἀμφιλεγομένη) ἔχει ὁδηγηθεῖ σέ ναυάγιο.
Ἐνωρίτερα ἡ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἀλβανίας εἶχε δηλώσει ὅτι «θά συνεχισθεῖ τό τεχνικό ἔργο γιά τήν προετοιμασία τῶν διαπραγματεύσεων μέ τήν Ἑλλάδα γιά τήν ἐπίτευξη συμβιβασμοῦ στά ζητήματα πού θά ὑποβληθοῦν στό Διεθνές Δικαστήριο σχετικά μέ τό ζήτημα τῆς ὁριοθετήσεως τῶν θαλάσσιων ζωνῶν. Ἡ ἐπίτευξις αὐτοῦ τοῦ συμβιβασμοῦ θά ἐπέτρεπε τήν παραπομπή τῆς ὑποθέσεως στό Διεθνές Δικαστήριο.»

Ὅμως γιά νά μήν ὑπάρχουν φροῦδες ἐλπίδες, ἡ κ. Χάσκα ἐνέπλεξε καί τόν Πρόεδρο τῆς Ἀλβανίας, λέγοντας ὅτι «θά πρέπει νά ζητήσουμε τήν πλήρη ἐξουσία τοῦ Προέδρου τῆς χώρας γιά νά καθίσουμε στό τεχνικό τραπέζι.» Ὅπερ σημαίνει, ὅτι ἀνά πᾶσα στιγμή μπορεῖ νά καταρρεύσει μιά συμφωνία μέ τίς εὐλογίες τοῦ Προέδρου Μπαϊράμ Μπεγκάι. Ὅπως ἡ προηγουμένη συμφωνία εἶχε καταρρεύσει, ἀπορριφθεῖσα ἀπό ἕνα συνταγματικό δικαστήριο, ἐλλιποῦς συνθέσεως. Δυστυχῶς, μέ ἤ χωρίς τήν συνδρομή τῆς Τουρκίας, ἡ Ἀλβανία παίζει τήν Ἑλλάδα στά δάκτυλα. Ἀποδεικνύεται ὅτι τό ταξίδι τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ στά Τίρανα ἦταν τεράστια διπλωματική ἀποτυχία…

#np2023 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο