#mazimprosta

Σύννεφα στήν τροφοδοσία τῆς Εὐρώπης μέ φυσικό ἀέριο LNG

Τό πρόβλημα μέ τίς «οὐρές» πλοίων στά λιμάνια τῆς Ἱσπανίας, ἡ διακοπή προμηθειῶν ἀπό τήν Κίνα καί ὁ «πληγωμένος» Nord Stream – Κλείνουν κλινικές, νοσοκομεῖα στήν Γερμανία – Πλατεῖες χωρίς φωτισμό στήν Ἰταλία

ΧΩΡΙΣ τό ρωσσικό φυσικό ἀέριο πού εἶχε ἡ Εὐρώπη ἐν ἀφθονίᾳ κατά τό παρελθόν καί δεδομένου ὅτι οἱ ἀποφάσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως θά ἀποδειχθοῦν ἀναιμικές γιά πολλοστή φορά, εὐρωπαϊκά κράτη λαμβάνουν ἤδη τά μέτρα τους στό …παρά ἕνα τοῦ χειρότερου χειμῶνος πού θρυλεῖται ὅτι θά γνωρίσει ἐδῶ καί δεκαετίες ἡ ἤπειρος. Παρ’ ὅτι ἐκτός ΕΕ, τύποις, ἡ Μεγάλη Βρεταννία κάνει τήν ἀρχή καί προετοιμάζεται γιά ἐπιβολή τρίωρης ἀναγκαστικῆς διακοπῆς ρεύματος, καί ἴσως ἀκολουθήσουν καί ἄλλοι…

Τό πρόβλημα ἐντείνεται ἐξ ἄλλου ἀπό τήν δυστοκία τῶν εὐρωπαϊκῶν λιμένων νά ὑποδεχθοῦν τό ὑγροποιημένο φυσικό ἀέριο (LNG). Μόνον στήν Ἱσπανία, ὅπως μεταδίδει τό Euractiv, περισσότερα ἀπό 35 πλοῖα παραμένουν στά ἀνοιχτά, ἀναμένοντας «πράσινο φῶς» γιά τήν εἴσοδό τους καί τήν ἐκφόρτωση τοῦ πολύτιμου φορτίου τους. Ἤδη, οἱ ἐγκαταστάσεις πού μετατρέπουν τό θαλάσσιο καύσιμο σέ ἀέριο λειτουργοῦν στό μέγιστο ὅριο, ἀλλά ἐάν ἡ καθυστέρησις συνεχισθεῖ, τά ἐν λόγῳ πλοῖα ἐνδέχεται νά ἀρχίσουν νά ἀναζητοῦν ἐναλλακτικούς λιμένες ἐκτός Εὐρώπης.

Ἡ Ἱσπανία προσφέρει μόλις ἕξι χρονοθυρίδες στούς τερματικούς σταθμούς ἐπαναεριοποιήσεως γιά φορτία αὐτήν τήν ἑβδομάδα, δήλωσε στό Euractiv πηγή τοῦ κλάδου, λιγώτερο, ὡς ἐκ τούτου, ἀπό τό 1/5 τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πλοίων πού περιμένουν ἀρόδο. Ἡ χώρα διαθέτει συνολικῶς ἕξι τερματικούς σταθμούς, ὅπως καί τήν μεγαλυτέρα ἱκανότητα ἐπαναεριοποιήσεως στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἀντιπροσωπεύοντας τό 33% τοῦ συνόλου τοῦ LNG καί τό 44% τῆς ἀποθηκευτικῆς ἱκανότητος LNG.

Ἡ ἔλλειψις ἀερίου περιπλέκεται ἀπό τίς μεγάλες ζημίες πού φέρει ὁ Nord Stream. Oἱ εἰκόνες ἀπό τά σημεῖα τῶν ἐκρήξεων δείχνουν ὅτι τά ἐκρηκτικά, πού εἶχαν τοποθετηθεῖ συμφώνως μέ Γερμανούς ἀξιωματούχους, εἶχαν ἰσχύ περίπου 500 κιλῶν TNT. Ἐπί πλέον, συμφώνως μέ τίς ὑποβρύχιες φωτογραφίες πού ἐδημοσίευσε ἡ σουηδική ἐφημερίς Expressen, τοὐλάχιστον 50 μέτρα τῆς γραμμῆς φυσικοῦ ἀερίου φαίνεται νά λείπουν μετά τήν ἔκρηξη. Ἡ πίεσις πρός τήν Εὐρώπη ἐντείνεται ταυτοχρόνως, ὅμως, καί ἀπό ἕνα ἄλλο γεγονός, στήν ἄλλη ἄκρη τοῦ πλανήτου κυριολεκτικῶς. Τήν ἑπομένη τῆς προειδοποιήσεως τοῦ Σί Τζινπίνγκ γιά ἐπερχόμενες θύελλες, τό Πεκῖνο σταμάτησε, τήν Δευτέρα, τίς πωλήσεις ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου σέ ξένους ἀγοραστές, τήν Εὐρώπη ὡς ἐπί τό πλεῖστον δηλαδή. Ἡ Κίνα ἐπιδιώκει νά ἐξασφαλίσει τόν δικό της ἐφοδιασμό.

Αὐτήν τήν ἑβδομάδα, ἐν τῷ μεταξύ, εἶναι προγραμματισμένη ἡ συνάντησις τῶν ἡγετῶν τῆς Γαλλίας, Γερμανίας, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας μέ σκοπό νά προσπαθήσουν νά καταλήξουν σέ συμφωνία σχετικῶς μέ τόν ἀγωγό MidCat πού θά μποροῦσε νά μεταφέρει ἱσπανικό φυσικό ἀέριο – καί στό μέλλον ὑδρογόνο – στήν κεντρική Εὐρώπη.

«Πλαφόν-light»

Ἀλλά αὐτά εἶναι τά μελλοντικά, γιατί στά τρέχοντα, ἡ ἐνεργειακή κρίσις θά εὑρεθεῖ εἰς τό ἐπίκεντρον τῆς ἀτζέντας τῶν ἡγετῶν τῶν 27 κρατῶν μελῶν στήν Σύνοδο Κορυφῆς, πού θά πραγματοποιηθεῖ στίς Βρυξέλλες τήν Πέμπτη καί τήν Παρασκευή.

Στήν ἐπιστολή προσκλήσεως πρός τούς «27», ὁ Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Σάρλ Μισέλ ξύπνησε καθυστερημένα καί ζητεῖ «νά δράσουμε κατεπειγόντως. Εἰδικώτερα, πρέπει νά ἐντατικοποιήσουμε ἐπιτακτικῶς τίς τρεῖς γραμμές δράσεώς μας: μείωσις τῆς ζητήσεως, διασφάλισις τῆς ἀσφαλείας τοῦ ἐφοδιασμοῦ καί συγκράτησις τῶν τιμῶν.»

Κατά τόν κ. Μισέλ, «εἶναι ἡ εὐκαιρία» νά ἐξετασθοῦν περαιτέρω μέτρα πού μποροῦν νά μειώσουν τίς τιμές, ὅπως, πιό συγκεκριμένα, ἀναφέρει, ἡ ἀπό κοινοῦ ἀγορά φυσικοῦ ἀερίου, ἡ ἀνάπτυξις ἑνός νέου σημείου ἀναφορᾶς πού ἀντικατοπτρίζει μέ μεγαλύτερη ἀκρίβεια τίς συνθῆκες στήν ἀγορά φυσικοῦ ἀερίου καί ἡ ἐξέτασις ἑνός προσωρινοῦ δυναμικοῦ ὁρίου τιμῶν. «Εἶμαι βέβαιος ὅτι, παρά τούς διαφορετικούς ἐθνικούς περιορισμούς, θά προσεγγίσουμε ἐποικοδομητικῶς τόν ἐνεργειακό μας διάλογο, ἀντιλαμβανόμενοι τόν κατεπείγοντα χαρακτῆρα τῆς καταστάσεως γιά τό συλλογικό μας συμφέρον» ἀναφέρει ἐπίσης ὁ Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου.

Στά λόγια, λοιπόν, καταγράφεται ἡ ἀποφασιστικότης τῆς εὐρωπαϊκῆς ἡγεσίας, στά ἔργα ὅμως… ἡ λύσις στήν ὁποία, συμφώνως μέ τίς διαρροές, πιστεύεται πώς θά καταλήξουν οἱ «27», κάθε ἄλλο παρά ἀνταποκρίνεται στό ὕψος τῶν περιστάσεων. Τό πλαφόν στίς τιμές τοῦ φυσικοῦ ἀερίου στόν κόμβο TTF θά συνοδεύεται, ἐκτός ἀπροόπτου, ἀπό σειρά ὅρων καί προϋποθέσεων πού περιορίζουν κατά πολύ τήν ἐμβέλειά του. Συγκεκριμένα, θά μπορεῖ νά ἔχει μέγιστη διάρκεια μόλις τριῶν μηνῶν, ἐάν τελικῶς τεθεῖ σέ ἰσχύ. Ἐπιπροσθέτως, τό πλαφόν θά ἐνεργοποιηθεῖ μόνο μετά ὁμόφωνη ἀπόφαση τῶν «27» ὡς λύσις ἐσχάτου ἀνάγκης καί μόνον ἕως ὅτου συσταθεῖ ὁ ἐναλλακτικός τοῦ TTF δείκτης τιμολογήσεως τοῦ LNG. Θά πρόκειται, ἔτσι, γιά «πλαφόν-light».

Κλείνουν νοσοκομεῖα

Οἱ καιροί οὐ μενετοί, ὅμως, γιά τοῦτο καί οἱ εὐρωπαϊκές κοινωνίες λαμβάνουν αὐτονόμως, ἤδη, τά μέτρα τους. Τά προηγούμενα 24ωρα ὁ Γερμανός ὑπουργός Ὑγείας Κάρλ Λάουτερμπαχ σημείωνε πώς κλινικές καί νοσοκομεῖα στήν χώρα θά βάλουν λουκέτο ἐξ αἰτίας τοῦ ἐνεργειακοῦ κόστους, ἐνῶ σήμερα ἀπό τήν Μεγάλη Βρεταννία ἔρχεται ἡ εἴδησις γιά προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος ἐάν τά ἀποθέματα ἐνεργείας δέν ἐπαρκοῦν μέσα στόν χειμῶνα. Οἱ Βρεταννοί καλοῦνται, ἔτσι, νά προετοιμασθοῦν γιά τρίωρες διακοπές ρεύματος ἀπό τίς 4 μ.μ. ἕως τίς 7 μ.μ. αὐτόν τόν χειμῶνα, προειδοποίησε ἀξιωματοῦχος τῆς ἑταιρείας ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καί φυσικοῦ ἀερίου National Grid, μέ ἕδρα τό Λονδῖνο. Ὅπως ἀνέφερε ὁ διευθύνων σύμβουλος τῆς ἑταιρείας, Τζών Πέντριγκριου, «τά νοικοκυριά πρέπει νά προετοιμασθοῦν γιά κυλιόμενες διακοπές ρεύματος τόν Ἰανουάριο καί τόν Φεβρουάριο ἐάν τό Ἡνωμένο Βασίλειο δέν ἐξασφαλίσει ἀρκετό φυσικό ἀέριο ἀπό τήν Εὐρώπη, σύμφωνα μέ τό «χειρότερο σενάριο.» Δέν ἀποκλείεται ἔτσι, οἱ διακοπές ρεύματος νά γίνουν σέ «πραγματικά πολύ κρύες ἡμέρες.»

Ὅλες οἱ ἀνωτέρω ἀνησυχητικές ἐπισημάνσεις ἔγιναν στήν Σύνοδο γιά τήν Ἐνεργειακή Μετάβαση, ὅπου, σύν τοῖς ἄλλοις, ὁ Τζ. Πέντιγκριου προειδοποίησε ὅτι οἱ βρεταννικοί σταθμοί ἠλεκτροπαραγωγῆς μέ φυσικό ἀέριο, οἱ ὁποῖοι παράγουν μεγάλο μέρος τῆς ἰσχύος τῆς χώρας, ἀντιμετωπίζουν σημαντική ἔλλειψη καυσίμων.

Ἔχει προηγηθεῖ, ἄλλως τε, ἡ προειδοποίησις ἀπό τόν Ἐθνικό Διαχειριστή Ἠλεκτρικοῦ Συστήματος τοῦ Ἐθνικοῦ Δικτύου (ESO), ἐνωρίτερα αὐτόν τόν μῆνα. Συμφώνως μέ τόν Διαχειριστή, νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις ἐνδέχεται νά ἀντιμετωπίσουν προγραμματισμένες τρίωρες διακοπές προκειμένου νά διασφαλισθεῖ ὅτι τό δίκτυο δέν θά καταρρεύσει. Οἱ πολῖτες, μάλιστα, προμηθεύονται ἤδη φορητές γεννήτριες καί φακούς, ἐκτός ἀπό χειμερινά ροῦχα, θερμικά ἐσώρουχα καί κεριά, ὅπως προκύπτει ἀπό τό ρεπορτάζ ἀγορᾶς.

Προβληματισμός ἐπικρατεῖ καί στήν Ἰταλία, ὅπου κάποιοι δήμοι ἔχουν ἀρχίσει νά παίρνουν τήν κατάσταση στά χέρια τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ἡ πόλις Malo τῆς περιφέρειας Veneto. Τό Δημοτικό Συμβούλιο τῆς ὁποίας ἀπεφάσισε νά θέσει ἐκτός λειτουργίας τήν χρήση τοῦ δικτύου φωτισμοῦ τῶν δρόμων ἀπό τίς 11 τό βράδυ ἕως καί τίς ἕξι τό πρωί.

#np2022 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο