#mazimprosta

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΣΥΜΒΕΙ κάτι παρόμοιο! Ὄχι μόνον τό ΚΥΣΕΑ ἀπέπεμψε τόν ἀρχηγό τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, στρατηγό Κωνσταντῖνο Σκούμα, ἕναν μόλις μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἀλλά καί ὁ ἴδιος ἀντέδρασε μέ ἐπιστολή διά τῆς ὁποίας καταγγέλλει «κέντρα ἐξουσίας» πού ὁδήγησαν στήν βίαιη διακοπή τῆς ὑπηρεσίας του. Τονίζει μάλιστα ὅτι αἰτία τῆς ἀποπομπῆς του ὑπῆρξαν: «Οἱ ἀποφάσεις μου νά δρῶ ὅπως τό Σύνταγμα ὁρίζει καί ἡ Κοινωνία ἀπαιτεῖ».

Ἄν καί ὁ κ. Σκούμας δέν κατονομάζει τό «ἐπιτελικό κράτος», πολλοί θεωροῦν ὅτι σέ αὐτό ἀναφέρεται ὅταν ὁμιλεῖ γιά «κέντρα ἐξουσίας», ἐνῷ ἀπό τήν ἀνάγνωση τόσο τῆς ἐπιστολῆς ὅσο καί τῶν γεγονότων πού διαμορφώνουν τήν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα, προκύπτει (ὅπως ἄλλως τε καί ὁ ἴδιος ἀναφέρει) ὅτι ἡ ἀπόφασις ἀπομακρύνσεώς του ἐλήφθη ἐξ αἰτίας ἀφ’ ἑνός τῆς ἀρνήσεώς του νά ἀπογυμνώσει ἀπό ἀπαραίτητο προσωπικό τά ἀστυνομικά τμήματα προκειμένου νά διατεθοῦν οἱ ἀστυφύλακες –δίκην «σεκιουριτάδων» σέ πρόσωπα πού δέν δικαιοῦνται, πρόσωπα συνδεόμενα μέ τήν διαπλοκή, καί, ἀφ’ ἑτέρου, στό γεγονός ὅτι οἱ εἰσηγήσεις κατά τίς πρόσφατες κρίσεις ἀξιωματικῶν ἠγνοήθησαν.

Προβαίνοντας σέ εὐθεῖα βολή κατά τοῦ ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτου, ἐπισημαίνει: «Ἀγνοήθηκαν οἱ, ὑπηρεσιακά τεκμηριωμένες, ἀντιρρήσεις μου γιά πρόσωπα σέ μιά πρωτοφανῆ ἀπαξίωση τοῦ θεσμικοῦ ρόλου τοῦ Ἀρχηγοῦ καί ἑπομένως δέν θά ἀναλάβω εὐθῦνες τοῦ πολιτικοῦ μου προϊσταμένου». Ἡ ἀναφορά μάλιστα δημιουργεῖ ἀνησυχίες, γιά τό ποῦ θά ὁδηγήσουν τήν Ἀστυνομία οἱ ἐπιλογές προσώπων πού ἔγιναν τώρα. Ἡ ἐπιστολή τοῦ στρατηγοῦ Σκούμα ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Μοναδικό κριτήριο διαχρονικά κατά τήν, ἐπί σειρά ἐτῶν, ὑπηρεσιακή μου διαδρομή ὑπῆρξε ἡ προσφορά πρός τήν κοινωνία καί τόν κάθε πολίτη, χωρίς ἐξαιρέσεις καί χωρίς διακρίσεις.

»Ἡ ἐπιχειρησιακή μου ἱκανότητα καί ἀποτελεσματικότητα εἶναι διαγνωσμένες ἐν τοῖς πράγμασι, τόσο στή διαχείριση τῆς ὑβριδικῆς ἀπειλῆς χιλιάδων μεταναστῶν στά σύνορα τῆς χώρας μας στόν Ἕβρο τό 2020 καί τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐξέγερσης 10.000 μεταναστῶν στή Λέσβο ὅσο καί στήν καταπολέμηση τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος μέ ἁπτά στατιστικά δεδομένα.

»Ἡ ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτῆρα μου καί ἡ διαφάνεια στίς ἐπιλογές μου εἶναι ἐγνωσμένες σέ ὅλο τό ἀστυνομικό προσωπικό, τούς θεσμικούς φορεῖς μέ τούς ὁποίους συνεργάστηκα, τήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση ἀλλά καί σέ ὅλη τήν κοινωνία τῶν πολιτῶν.

»Πίστευα πάντα, καί ἔτσι πορεύτηκα μέχρι σήμερα, ἀπό κάθε θέση εὐθύνης πού ὑπηρέτησα, ὅτι ἡ ἐξέλιξη κάθε συναδέλφου πρέπει νά γίνεται μέ κριτήρια ἀξιοκρατικά καί ἀμιγῶς ὑπηρεσιακά. Μέ στόχο τόν ἐκσυγχρονισμό τῆς Ἀστυνομίας καί τή λειτουργία της σύμφωνα μέ τίς Δημοκρατικές Ἀρχές καί τό Κράτος Δικαίου. Οὐδείς εἶναι ὑπεράνω τοῦ Νόμου, οὐδείς εἶναι πάνω ἀπό τό Δημόσιο Συμφέρον.

»Διαπνεόμενος ἀπό αὐτές τίς Ἀρχές καί Ἀξίες ἐπέμενα πάντα νά τοποθετοῦνται σέ κρίσιμες, μάχιμες θέσεις μόνο ὅσοι, μέ τήν ἐπάρκεια καί ἐμπειρία τους, μποροῦν νά ἀντεπεξέλθουν ἀποτελεσματικά στά καθήκοντά τους. Στάθηκα ἐμπόδιο ὡς Ἀρχηγός στήν ἀπογύμνωση τῶν Ἀστυνομικῶν Τμημάτων καί τῶν μάχιμων ὑπηρεσιῶν τοῦ Σώματος καί στή μετακίνηση ἀστυνομικῶν σέ θέσεις πού δέν ἐξυπηρετοῦν τό κοινωνικό συμφέρον. Πάντα βρισκόμουν σέ “πόλεμο” μέ τά κυκλώματα κάθε εἴδους πού λυμαίνονται τόν κόπο τῶν Ἑλλήνων καί δροῦνε σέ βάρος τῆς Κοινωνίας.

»Στίς τελευταῖες κρίσεις ἀγνοήθηκαν οἱ, ὑπηρεσιακά τεκμηριωμένες, ἀντιρρήσεις μου γιά πρόσωπα σέ μιά πρωτοφανῆ ἀπαξίωση τοῦ θεσμικοῦ ρόλου τοῦ Ἀρχηγοῦ καί ἑπομένως δέν θά ἀναλάβω εὐθῦνες τοῦ πολιτικοῦ μου προϊσταμένου οὔτε θά γίνω τό ἐξιλαστήριο θῦμα κανενός. Τελευταῖα, ὅπως ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος διαφαίνεται, οἱ ἀποφάσεις μου νά δρῶ ὅπως τό Σύνταγμα ὁρίζει καί ἡ Κοινωνία ἀπαιτεῖ, δηλαδή μέ ἀπόλυτη διαφάνεια καί ἀξιοκρατία, δέν ἔτυχαν τῆς ἀναμενόμενης ἀποδοχῆς. Γιά τήν ἀκρίβεια, αὐτές οἱ Ἀρχές μου εἶναι πού προκάλεσαν ἔντονη δυσαρέσκεια σέ συγκεκριμένα κέντρα ἐξουσίας, τά ὁποῖα, ὡς ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος προκύπτει, ὁδήγησαν στή βίαιη διακοπή τῆς θητείας μου. Μιᾶς θητείας, ἡ ὁποία ἀνανεώθηκε μόλις πρίν ἀπό ἕναν περίπου μῆνα.

»Ἀποχωρῶ μέ ἀξιοπρέπεια καί καθαρή τή συνείδησή μου καί παραδίδω στήν κρίση ὅλων τά γεγονότα, τά ὁποῖα στήν πορεία θά γίνουν ἀκόμη πιό ἀντιληπτά.

Ἐπίτιμος Ἀρχηγός
Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας
Κωνσταντῖνος ΣΚΟΥΜΑΣ
Στρατηγός ἐ.ἀ.»

Στίς πρωτοφανεῖς καταγγελίες τοῦ ἀπερχομένου Ἀρχηγοῦ «ἀπήντησαν» κάποιοι «κύκλοι» τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτου, οἱ ὁποῖοι κάνουν ἀναφορές στά διαδικαστικά τῆς λήψεως ἀποφάσεων ἀπό τό ΚΥΣΕΑ, χωρίς νά τολμοῦν νά σχολιάσουν τά ὅσα ὁ κ. Σκούμας καταγγέλλει. Συγκεκριμένα ἰσχυρίζονται: «Ἡ ἀπόφαση γιά τόν ὁρισμό νέου ἀρχηγοῦ τῆς ΕΛΑΣ ἀνήκει στό ἀνώτατο κυβερνητικό ὄργανο μέ αὐτή τήν ἁρμοδιότητα, τό ΚΥΣΕΑ, καί πάρθηκε, ὁμόφωνα, μέ μόνο γνώμονα τήν βελτίωση καί τήν πιό θετική καί ἀποτελεσματική ἐφαρμογή τῶν σύγχρονων ἐπιχειρησιακῶν σχεδίων τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας γιά τήν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν. Εἶναι κατανοητή ἀσφαλῶς κι ἡ ἀνθρώπινη πικρία, ἀλλά θά πρέπει νά γίνει σεβαστή ἡ κυβερνητική ἀπόφαση καί ὁ συλλογικός στόχος της».

#np2023 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο