#mazimprosta

Παράδειγμα πρός ἀποφυγήν

Ὁ «πασοκισμός» ἐμόλυνε τήν ΝΔ – Στέλεχος τῆς ΠΑΣΠ στά νιάτα του ὁ Ἀνδρέας Πάτσης – Μέ προκλητική περιοδεία στούς τηλεοπτικούς σταθμούς ἐπεχείρησε νά δικαιολογήσει τά ἀδικαιολόγητα

ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ἄλλες ἐποχές, ἄν ἀπεκαλύπτετο ὅτι κάποιος βουλευτής ἐβαρύνετο μέ πράξεις ἀσυμβίβαστες πρός τό ἀξίωμά του, ἔστω καί ἄν ἦτο νομιμοφανής, δέν θά περίμενε νά τόν διαγράψει τό κόμμα του. Θά εἶχε σπεύσει νά παραιτηθεῖ ἀπό μόνος του καί νά ἐξαφανισθεῖ. Καί ἄν ἀκόμη δέν εἶχε τήν εὐθιξία νά τό πράξει, θά ἐγνώριζε ὅτι μέσα στήν αἴθουσα τῆς Βουλῆς δέν θά ὑπῆρχε χῶρος γιά αὐτόν. Δέν θά εὕρισκε «γῆ νά πατήσει» οὔτε ἕδρανο γιά νά καθίσει. Ὅλοι θά τοῦ ἐγύριζαν τήν πλάτη καί σέ ὅποιο σημεῖο καί ἄν εὑρίσκετο γύρω του θά ὑπῆρχε ἕνας κύκλος ἐλεύθερος. Θά τόν ἀπέφευγαν ὅλοι, ὅπως κάποτε δέν ἐπλησίαζαν τούς λεπρούς. Τότε βεβαίως ὑπῆρχε πολιτικό ἦθος. Καί πέρα ἀπό τήν κομματική τοποθέτηση ἑνός ἑκάστου ὑπῆρχε ὁ συνδετικός παράγων τῆς εὐπρεπείας καί τῆς ἐντιμότητος πού διέτρεχε ὁλόκληρη τήν ἑλληνική κοινωνία καί τό κοινοβούλιο ὡς μέρος αὐτῆς.
Καί ἐφθάσαμε σήμερα νά βλέπουμε τόν Ἀνδρέα Πάτση, τόν ὁποῖο τόν κόμμα του διέγραψε, νά ἀρνεῖται νά παραδώσει τήν ἕδρα του. Ὄχι ὅτι αὐτή ἡ ἐνέργεια θά ἄλλαζε τό πολιτικό σκηνικό. Θά ἔδιδε ὅμως μιάν ἐπίφαση σεβασμοῦ πρός τούς ἀγράφους νόμους τῆς Ἑλλάδος. Ἐκείνους τούς νόμους τούς ὁποίους οἱ σοσιαλιστικές κυβερνήσεις τῶν περασμένων δεκαετιῶν τούς περιφρόνησαν καί τούς καταρράκωσαν προβάλλοντας ἀντ’ αὐτῶν τήν λογική τῆς «ἁρπαχτῆς», τήν ἀρχή τῆς ἥσσονος προσπαθείας καί τήν ἀποενοχοποίηση τοῦ κέρδους οἱασδήποτε προελεύσεως. Ἀρκεῖ βεβαίως νά παίρνει καί τό Κράτος τό «μερδικό» τους. Φόροι νά πέφτουν, καί ὅλα ἐπιτρέπονται.

Ἔτσι ὁ Ἀνδρέας Πάτσης ὄχι μόνον θά συνεχίσει νά ἐμφανίζεται ἀναισχύντως στήν αἴθουσα τοῦ κοινοβουλίου, ἀλλά τόν εἴδαμε νά περιέρχεται τούς τηλεοπτικούς σταθμούς καί, κατά τρόπο προκλητικό πρός τήν νοημοσύνη τοῦ μέσου Ἕλληνος, νά «ἀπολογεῖται». Νά δικαιολογεῖ τά ἀδικαιολόγητα.

Ἀλλά ἄν αὐτός εἶναι ὁ τρόπος τῶν σοσιαλιστῶν, μέ χαρακτηριστικώτερο ἐκφραστή τόν Κώστα Σημίτη, δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀποδεκτός ἀπό τό σύνολον. Οὔτε ἡ Δεξιά ἀποδέχεται αὐτήν τήν παρακμή οὔτε ὁ χῶρος τῶν φιλελευθέρων. Ἐκτός ἐάν καί αὐτοί ἔχουν ἀλλοιωθεῖ. Ὁ Ἀνδρέας Πάτσης δέν εἶναι γέννημα τῆς Δεξιᾶς. Ἀπό τό ΠΑΣΟΚ ἔχει ξεκινήσει. Στέλεχος τῆς ΠΑΣΠ ἦταν κατά τήν νεότητά του. Ἀπό ἐκεῖ «μετεγγράφη». Ὅπως καί μιά πληθώρα ὁμοϊδεατῶν του ἀποστασιοποιήθηκαν ὅταν τό ΠΑΣΟΚ ἔπαυσε νά εἶναι κόμμα ἐξουσίας. Διότι αὐτοί ἔτσι εἶχαν γαλουχηθεῖ. Ὄχι νά ὑπηρετήσουν ἰδεολογίες καί πολιτικές πρακτικές ἐπ’ ὠφελείᾳ τῆς χώρας καί τοῦ λαοῦ στόν ὁποῖο κατά κόρον καί σήμερα ἀναφέρονται. Ἀλλά νά ἀσκοῦν ἐξουσία. Καί ἄν αὐτό σημαίνει ὅτι πρέπει νά μετέλθουν ὀβιδιακῶν μεταμορφώσεων, εἶναι πάντα πρόθυμοι νά τό πράξουν. Ἔτσι διεχύθησαν σέ ὅλα τά κόμματα. Καί στήν ΝΔ καί στόν ΣΥΡΙΖΑ. Ἀλλά μαζί τους ἔφεραν καί τήν νοσηρότητα τῶν ἀντιλήψεών τους. Ἐμόλυναν τό σύνολον τοῦ πολιτικοῦ συστήματος. Καί ἄν μέ τήν Ἀριστερά ὑπῆρχε συνάφεια καί συγγένεια θέσεων, μέ τήν Νέα Δημοκρατία καί μέ τήν Δεξιά δέν ἔχουν τίποτε κοινό. Οἱ πόρτες ἔπρεπε νά εἶναι ἑρμητικά κλειστές γιά αὐτούς.

Δέν εἶναι αὐτοί οὔτε ὁ «μεσαῖος χῶρος» πρός τόν ὁποῖο κάποτε ἡ ΝΔ διευρύνθηκε, οὔτε ὁ χῶρος τοῦ Κέντρου ἀπό τόν ὁποῖο προήρχοντο στελέχη πού κατά τήν δεκαετία τοῦ ’80 προσεχώρησαν. Εἶναι ἕνας χῶρος νοσηρότητος, ὁ ὁποῖος μέ αὐταρέσκεια ἔπεισε τά κόμματα ὅτι «τόν χρειάζονται». Κάποιοι ἔλεγαν ὅτι «ἤξερε νά διοικεῖ» τό ΠΑΣΟΚ καί ἀναζητοῦσαν τά στελέχη του. Κάποιοι ἄλλοι ὑπεστήριζαν καί ὑποστηρίζουν ὅτι τούς «χρειαζόμαστε».
Ἔτσι ὅμως διαιωνίζεται ἡ ὕπαρξίς τους καί ἡ μόλυνσις τήν ὁποία ἐπέφεραν στήν Πολιτεία ἐπεκτείνεται.

Στήν Νέα Δημοκρατία, στήν ἡγετική ὁμάδα της καί στά παραδοσιακά στελέχη της πέφτει τό βάρος τῆς εὐθύνης γιά τήν κάθαρση.

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔδειξε γιά μίαν ἀκόμη φορά, ὅτι –ἀνεύθυνος ὅπως πάντα– ἁπλῶς ἐκμεταλλεύεται μικροκομματικά τήν κατάσταση. Δέν θά περιμέναμε καί τίποτε καλύτερο ἀπό τήν Ἀριστερά. Ἡ Νέα Δημοκρατία ὅμως δέν πρέπει νά φοβηθεῖ ὅτι πλησιάζουμε σέ ἐκλογές. Μία γενναία ἀπόφασις καθάρσεως θά ἀγκαλιασθεῖ ἀπό ὅλους τούς ὑγιῶς σκεπτόμενους Ἕλληνες.

Καί θά τό ξαναποῦμε γιά νά τό ἐμπεδώσουν ὅλοι. Οἱ πάσης φύσεως Πάτσηδες δέν εἶναι οὔτε ὁ μεσαῖος χῶρος οὔτε ὁ χῶρος τοῦ κέντρου. Εἶναι χῶρος παθογενής καί μολυσματικός.

#np2022 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο