#mazimprosta

«Κυβέρνησις» δικαστῶν!

Ἡ Πολιτεία μεταθέτει τίς εὐθῦνες της γιά τούς πλειστηριασμούς καί τά funds καθώς καί γιά τήν συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές στήν Ὁλομέλεια καί Τμήματα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Τό ἴδιο ἐπιχειρεῖ καί μέ τίς ὑποκλοπές

Η ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ τῶν ἐξουσιῶν εἶναι βασικό συστατικό στοιχεῖο τοῦ πολιτεύματός μας. Πού σημαίνει ὅτι εἴτε ἡ ἐκτελεστική, εἴτε ἡ νομοθετική, εἴτε ἡ δικαστική ἐξουσία δέν πρέπει νά ὑπεισέρχονται ἡ μία στίς ἁρμοδιότητες τῆς ἄλλης. Καί τοῦτο πράγματι δέν συμβαίνει στίς ἡμέρες μας. Ἔχει ἀρχίσει ὅμως νά ἐμφανίζεται μία ἄλλη μορφή διαστρεβλώσεως τῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν. Ἡ ἠθελημένη μετατόπισις εὐθυνῶν ἀπό τήν μία στήν ἄλλη. Μέ στόχο τήν ἀποφυγή τῆς ἀναλήψεως εὐθυνῶν, ἡ ἐκτελεστική κυρίως ἐξουσία εὑρίσκει τήν «εὔκολη» λύση νά παραπέμψει ζητήματα στούς δικαστές καί συγκεκριμένα στούς ἀνωτάτους δικαστές, στόν Ἄρειο Πάγο, ὥστε αὐτοί νά ἀναλάβουν τά δύσκολα. Αὐτά πού ἡ λαϊκή σοφία ὀνομάζει «καυτές πατάτες»! Ὁπότε ἀπαιτεῖται νά κάνουν αὐτό πού ἐπίσης κατά τήν λαϊκή σοφία προσδιορίζεται ὡς «νά βγάλουν τά κάστανα ἀπό τήν φωτιά» ἤ «νά βγάλουν τό φίδι ἀπό τήν τρῦπα».

Δέν εἶναι ὅμως αὐτός τρόπος ἀσκήσεως δημοκρατικῆς διακυβερνήσεως. Ἄλλο ἡ πολιτική ἐξουσία, ἄλλο ἡ ἀνάληψις πολιτικῶν εὐθυνῶν καί ἄλλο οἱ δικαστικές διερευνήσεις καί οἱ ἐνδεχόμενες ποινικές εὐθῦνες. Ἐδῶ ἔχουμε φθάσει στό εὔκολο «ὅποιος ἔχει στοιχεῖα νά πάει στόν εἰσαγγελέα»! Ὁ Κώστας Σημίτης ἦταν ὁ πρῶτος διδάξας. Καί στήν ἐποχή ἦταν αὐτή ἡ συνταγή γιά τό θάψιμο εὐθυνῶν καί ὑποθέσεων. Ἄν ἡ πολιτική ἡγεσία νίπτει τάς χεῖρας της καί ἄν ἀδρανεῖ καί ἡ δημοσία διοίκησις, πῶς θά μπορέσει ἡ Δικαιοσύνη νά ἐπιτελέσει τό ἔργο της; Νά ὑποκαταστήσει τίς ἁρμοδιότητες καί τῶν τριῶν;

Τώρα ἔχουμε περάσει σέ ἄλλο ἐπίπεδο. Ἡ πολιτική ἐξουσία μεταθέτει τίς εὐθῦνες στήν δικαστική. Καί ἤδη εἶναι σέ ἐξέλιξη τρεῖς τέτοιες ὑποθέσεις. Πρώτη, ἡ περίπτωσις τῆς προσπαθείας ἀπαγορεύσεως συμμετοχῆς στίς ἐκλογές τοῦ κόμματος Κασιδιάρη. Βάσει κατατεθείσης ρυθμίσεως, θέλουν νά βάλουν τόν Ἄρειο Πάγο νά διερευνᾶ ποιά εἶναι ἡ πραγματική ἡγεσία κάθε κόμματος!

Ἡ Κυβέρνησις καί ἡ Βουλή θά νομοθετήσουν. Ὅμως τελικῶς ὁ Ἄρειος Πάγος εἶναι πού θά ἀναγορεύσει τά κόμματα πού θά μετάσχουν στίς προσεχεῖς ἐκλογές. Καί θά πρέπει νά τό κάνει στό πλαίσιο τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος. Θά κρίνει δηλαδή τήν συνταγματικότητα τῶν νομοθετημάτων πού θά εἰσαγάγει ἡ Κυβέρνησις καί θά ψηφίσει ἡ Βουλή. Καί μποροῦμε ἤδη νά φαντασθοῦμε τά «ἀναθέματα» πού ἀπευθύνει σύσσωμος ὁ πολιτικός κόσμος πρός τούς ἀνωτάτους δικαστές στήν περίπτωση πού ἡ ἀπόφασίς τους δέν συνάδει μέ τίς ἐπιθυμίες του. Εἶναι αὐτή δημοκρατική καί χρηστή διακυβέρνησις;

Ἕνα δεύτερο ζήτημα, πολύ σημαντικό γιά μεγάλο ἀριθμό συμπολιτῶν μας, εἶναι αὐτό τῶν πλειστηριασμῶν. Καί συγκεκριμένα τοῦ ἐάν καί κατά πόσον τά ξένα funds στά ὁποῖα ἔχουν περιέλθει πολλά «κόκκινα» δάνεια δικαιοῦνται νά ἐκπλειστηριάσουν τίς περιουσίες τῶν ὀφειλετῶν. Τό ἐάν θά ἐπιτραπεῖ στούς ἀνάλγητους αὐτούς χρηματοοικονομικούς ὀργανισμούς «νά βγάζουν στό σφυρί» τά σπίτια Ἑλλήνων πολιτῶν, εἶναι κατ’ ἐξοχήν πολιτικό ζήτημα. Πρέπει πρῶτα ἡ Κυβέρνησις νά ἀσχοληθεῖ μέ αὐτό καί νά λάβει ἀποφάσεις μέ τήν μορφή νομοθετικῶν ρυθμίσεων. Ὄχι νά ἀπεκδυθεῖ τῶν εὐθυνῶν καί, ὑποκριτικά, νά κατηγορεῖ αὔριο τόν Ἄρειο Πάγο γιά τίς ἀποφάσεις πού θά λάβει. Ὅπως πληροφορούμεθα, ἐντός τῶν προσεχῶν ἡμερῶν θά συνέλθει ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Ἀρείου Πάγου σέ διάσκεψη γιά νά ἀποφανθεῖ ἄν θά προστατεύσει τά σπίτια τῶν Ἑλλήνων ἀπό τούς πλειστηριασμούς ἤ θά ἱκανοποιήσει τά ἀδηφάγα funds. Ἤδη ὁ εἰσαγγελεύς ἐτάχθη ὑπέρ τῶν funds!! Εἶναι αὐτή δημοκρατική καί χρηστή διακυβέρνησις;

Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον εἶναι τό ζήτημα τῶν ὑποκλοπῶν. Ἤδη βεβαίως πολλά ἔχουν γραφεῖ σχετικά μέ αὐτό. Ὅμως ὁ κοινός παρονομαστής εἶναι πάλι ὅτι ἡ Δικαιοσύνη καλεῖται νά ἀντιμετωπίσει τά δύσκολα. Καί ὅμως ἡ διοίκησις τῆς ΕΥΠ εἶναι ζήτημα πολιτικό, δέν εἶναι δικαστικό. Ἡ ὀργάνωσις τῆς ὑπηρεσίας πληροφοριῶν εἶναι ζήτημα διοικητικό. Δέν μπορεῖ νά πᾶνε στά δικαστήρια γιά νά διαμορφώσουν τό ὀργανόγραμμά της. Καί δέν μπορεῖ, ἐν τέλει, ἡ Κυβέρνησις νά «φορτώνει» στόν Ἄρειο Πάγο αὐτά πού δέν τολμᾶ νά ἀναλάβει ἡ ἴδια.

#np2023 #pdm2882

Μοιράστε το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο